สมัครเรียนรุ่น 4

ใบสมัครหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) รุ่นที่ 4

 ข้อมูลส่วนบุคคล

 

 ที่อยู่บ้านปัจจุบัน (เพื่อใช้ในการติดต่อ)

 

 ข้อมูลการศึกษา (เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือรุ่น)

 

ระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกการศึกษาเพิ่มเติม


หลักสูตรต่างๆ


ประเทศที่เคยดูงาน

 ข้อมูลการทํางาน (เพื่อใช้ในการจัดทำหนังสือรุ่น)

 

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน ที่ท่านต้องการระบุในการสมัครหลักสูตรและออกใบเสร็จรับเงิน

ที่อยู่

 กรุณากรอกรายละเอียดในส่วนนี้ให้ครบถ้วน

 

5. อื่นๆ


ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น


หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
  2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
  3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าที่รัฐ / รัฐวิสาหกิจ
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. สำเนาปริญญาบัตร
  6. กรณีเจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท

การรับสมัคร

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และส่ง Email พร้อมสแกนไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร มาที่ emmpcicm@gmail.com