ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • รองผู้อำนวยการหลักสูตร ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์
    โทร. 095-464-2345
  • ผู้จัดการการอบรม ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ
    โทร. 096-156-5994

อีเมล์: emmpcicm@gmail.com

สถานที่เรียน

https://goo.gl/maps/hzNCu56x8ishDm728