ติดต่อเรา

รองผู้อำนวยการหลักสูตร
- ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์
โทร. 095-464-2345
- พ.ท.หญิง ผศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล
โทร: 089-646-5939
อีเมล์: emmpcicm@gmail.com

สถานที่เรียน