วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
  2. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ
  4. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาเรียนและสถานที่

  • ระยะเรียนเวลา 4 เดือน (เริ่ม มิถุนายน –  กันยายน 2565)
  • เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 17.00 น.
  • สถานที่หลัก : เน้นบรรยายและดูงานธุรกิจทางการแพทย์ ณ.สถานที่จริง
  • ค่าอบรม 199,000 บาท (รวมการดูงานในประเทศ)