วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
  2. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อันจะนำไปสู่ การร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ
  4. เสริมสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการสืบทอดอุดมการณ์ “เพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาเรียนและสถานที่

  • ระยะเรียนเวลา 4 เดือน เริ่ม 8 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2561
  • เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 17.30 น.
  • สถานที่จัดการเรียนคือ สมาคมธรรมศาสตร์
  • ค่าอบรม 295,000 บาท รวม ศึกษาดูงานในประเทศ (เชียงใหม่ โดยสารทางเครื่องบิน) และต่างประเทศ (เยอรมัน)