พันธกิจของ(บสพ.)

พันธกิจของ(บสพ.)

  1. สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ของแต่ละบุคคล ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน และผู้สูงอายุ
  2. สร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ ในด้านการเสริมความงาม จากนวัตกรรมการแพทย์ในปัจจุบัน
  3. ให้ความรู้ในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ทั้งในภาคธุรกิจและการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน
  4. พัฒนาความแข็งแกร่งของจิต ใจให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข
  5. สร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและองค์กรในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์
  6. สนับสนุนการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ฯ ในทุก ๆ ด้าน