ทำไมต้องเรียนหลักสูตร (บสพ.)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. Medical Hub Version)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อม และการรองรับ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จขององค์กร และนวัตกรรมต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ สถานพยาบาล และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกันรับใช้สังคม ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. Medical Hub Version) ขึ้น

วิสัยทัศน์:

Beauty Wealthy Healthy Hearty (BW2H) Together